سفارش تبلیغ
صبا

باریکه ی تبسم

صفحه خانگی پارسی یار درباره

شعر

    نظر

از گوشه ی میخانه برونم خواندند

یک جام تهی بر می نابم راندند

ساقی تو که از اهل جفا معذوری

از جاهلی و خبط و خطایش دوری

گو بر من عاشق به کدامین جورم

گشتند سوا صبر و صفا از دورم

اکنون که به سر منزل او راهی نیست

گو بر من مجنون که گناهم در چیست