سفارش تبلیغ
صبا

باریکه ی تبسم

صفحه خانگی پارسی یار درباره

طنز *

سلامت ملت را و بیش از سایرین اهل ابهرش را که بیمارستان امدادیش سخت موجب سلامت است و به درون اندرش سراسر نشاط و طراوت و دولت بدان نعمت سلامت را به تمامت بر ملت ارزانی داشته است.

به خاطر دارم مردی را که از بیماری خود سخت به رنجه بود و ایشان را به بیمارستان امدادی ابهر «رضی الله عن اطباعه» برسانیدند طبیب به تگ ایستاد و با سرعت صوت خود را بالای سر بیمار برساند آنگاه اندکی درنگ کرد وتشخیص به عمل آورد که بیمار از چنگال حمله ی قلبی بگریخته است آنگاه بیمار را به سی سی یو منتقل کردند

هفته ای بود و به مدد سایر طبیبان اینگونه تشخیص به عمل آمد که بیمار حمله ی قلبی که چه تنها سنگی خورد به صفرا داشته است

بگوزید   در  بلخ  آهنگری            به ابهر قلنج کرد تن مسگری